Te volgen!

Doelstelling 

Het tijdschrift staat open voor alle auteurs: professionele auteurs, studenten, amateurhistorici. Het ingezonden artikel moet gesteund zijn op eigen origineel onderzoek en mag nog niet gepubliceerd zijn. De auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn artikel. Het artikel moet handelen over een onderwerp dat in brede of enge zin te maken heeft met het Land van Aalst. Bijdragen over elk tijdperk en uit alle historische disciplines zijn welkom.

De geschiedkundige vereniging Het Land van Aalst werd opgericht in 1949 en heeft als werkgebied de gemeenten van het historische Land van Aalst in zijn grootste uitgestrektheid én enkele aangrenzende Oost-Vlaamse gemeenten. Grosso modo hebben wij het dan over het stuk van Oost-Vlaanderen dat zich tussen Schelde en Dender bevindt. Voor de geschiedenis vóór 1800 publiceert het tijdschrift bij voorkeur artikelen die het historische Land van Aalst in zijn geheel of een deel ervan behandelen, voor de geschiedenis na 1800 gaat de belangstelling vooral uit naar de Denderstreek (gebied van het voormalige kiesarrondissement Aalst).

Open access

Voor de redactie primeert de verspreiding van het historisch metier en de historische kennis van het Land van Aalst. Daarom wordt een open access-beleid gehanteerd en zijn de bijdragen vrij te consulteren

Procedure

U stuurt uw bijdrage via mail naar de redactiesecretaris ( reinoud.vermoesen@uantwerpen.be ). Uw mail bevat

 • De tekst in Word
 • De illustraties in Excel, jpeg, …

De tekst

 • Elke bijdrage wordt in overweging genomen. De redactie streeft naar een aantrekkelijke spreiding van korte én omvangrijke artikels. Indien nodig worden bijdragen gesplitst over verschillende afleveringen.
 • De tekst bevat de volgende onderdelen
  • Titel
  • (Eventueel) ondertitel
  • Auteursnaam of auteursnamen
  • Abstract of korte samenvatting in maximaal 150 woorden. Geef eveneens vier sleutelwoorden op
  • Tekst
   • Met referenties in voetnoten
   • De tekst wordt aangeleverd zonder de illustraties. De plaats in de tekst waar een tabel, een grafiek, een plan, een foto, … moet komen, wordt aangegeven door de genummerde titel van de figuur en de bijhorende bronvermelding. De figuren worden dan in aparte bestanden met een duidelijke naam doorgestuurd, verwijzend naar de genummerde titel in de tekst.
  • Personalia
   • Naam, adres en e-mail
 • Notenapparaat
  • Referenties in voetnoot. Referentienummer komt in de tekst na het leesteken.
  • Elke auteur mag een referentiesysteem hanteren, dat evenwel consequent moet worden toegepast.
  • Het onderscheid tussen (primaire) bronnen en (secundaire) werken moet duidelijk zijn.
  • Het onderscheid tussen een monografie, een tijdschriftartikel en een bijdrage in een verzamelbundel moet duidelijk zijn.
  • Referenties naar elektronische bronnen moeten helder geformuleerd worden.
 • Copyright
  • Elk artikel dat ingezonden wordt mag niet eerder gepubliceerd zijn en de auteur moet ervoor zorg dragen dat de auteur, als hij of zij gebruik maakt van materiaal waarop al copyrights berusten (bijv. afbeeldingen), hij of zij toestemming heeft dit materiaal te gebruiken.
  • De auteur behoudt het copyright over de bijdrage. Verspreiding van de bijdrage in andere media is toegestaan, mits verwijzing naar de initiële publicatie in dit tijdschrift.
 • Opmaak
  • Enkel complete en definitieve artikelen kunnen in productie worden genomen.
  • De tekst wordt opgemaakt in de huisstijl van het tijdschrift. Lever daarom de tekst zo ‘plat’ mogelijk aan. Tekst die cursief, vet of klein kapitaal moet, wél cursief/vet/klein kapitaal maken in het manuscript.
  • Bij het gebruik van koppen graag een uniforme manier gebruiken, zodat duidelijk is welk niveau de (sub)kop is. Geen punten na een kop. Markeer nieuwe alinea’s met een tab (geen spaties!), gebruik alleen witregels als het absoluut noodzakelijk is. Vervang dubbele spaties door enkele.
  • Woorden uit een andere taal cursief zetten. Woorden uit een andere taal die in de tekst vaak voorkomen alleen de eerste keer cursief zetten. Bij twijfel kunt u het Groene Boekje raadplegen via www.woordenlijst.org. Komt het woord hierin voor, dan niet cursief.
  • Citaten tussen enkele aanhalingstekens. Gebruik alleen dubbele aanhalingstekens als het een citaat binnen een citaat betreft. Voorbeeld: ‘Dit is de “beste” manier.’ Citaten in een andere taal cursiveren.
  • Schrijf getallen onder de twintig uit als woord, gebruik boven de twintig cijfers. (Dus: negentien en 345.) Wanneer getallen of cijfers een hoofdbestanddeel van de tekst vormen kan van deze regel afgeweken worden. In getallen boven de 9999 een punt invoegen voor iedere drie cijfers: 10.000.
  • Schrijf buitenlandse (plaats)namen consequent op dezelfde wijze (bijvoorbeeld: óf Dostojevski óf Dostojewsky en niet beide).
  • Vermijd zoveel mogelijk het gebruik van superscript. Bij procenten, procent voluit schrijven: 65 procent. Indien dit vaak op een pagina voorkomt dan als volgt verkort schrijven: 65% (let op: zonder spatie). Bij jaartallen wanneer het een tijdspanne betreft het eeuwnummer herhalen, dus: 1606-1685. Let op: koppelteken in plaats van gedachtestreepje en geen spaties.
  • Gebruik alleen afkortingen als dat strikt noodzakelijk is.

U krijgt een ontvangstbevestiging nadat u uw bijdrage via mail heeft aangeleverd. De redactiesecretaris bezorgt de tekst aan twee redactieleden. Na de peer review ontvangt u van de redactiesecretaris feedback. Er zijn drie mogelijkheden:

 • Uw bijdrage wordt door de redactie opgemaakt in de huisstijl en gepubliceerd
 • Uw bijdrage wordt door de redactie opgemaakt in de huisstijl en gepubliceerd, nadat u aanpassingen hebt aangebracht
 • Uw bijdrage wordt niet gepubliceerd

Voor de publicatie ontvangt u een elektronische drukproef.

Redactie

Bart Cherretté

Marcel Cock

Lieve De Mecheleer

Luc Geeroms

Michel Igual

Wenceslaus Mertens

Luc Robijns

Geert Van Bockstaele

Mieke Van Damme

Dirk Van de Perre

Wouter Van Der Spiegel

Georges Vande Winkel

Reinoud Vermoesen

Wilfried Vernaeve

Redactiesecretariaat

reinoud.vermoesen@uantwerpen.be

Referenties

De redactie neemt de zorg op zich voor de verspreiding van de referentie van de bijdrage.

Archivering

De redactie is verantwoordelijk voor de digitale bewaring van het tijdschrift, onder meer bij de Koninklijke Bibliotheek van België.